Orzeł Biały

pod redakcją Janusza Górskiego

Dwutomowa monografia Orzeł Biały. Dzieje herbu Polski opowiada losy państwa i narodu, przedstawiając kształtowanie się i metamorfozy polskiego herbu od średniowiecza po współczesność. Przy czym, jeżeli największe zainteresowanie badaczy i popularyzatorów budziły dotąd dzieje herbu Polski w czasach I Rzeczypospolitej, to w tej monografii proporcje zostały odwrócone: większość ilustracji dotyczy okresu od przełomu XIX i XX wieku do czasów współczesnych. Znaczna ich część należy do wizualnych wytworów kultury masowej. Można powiedzieć, że to opracowanie sytuuje się pomiędzy książką naukową a albumem – jest hybrydą według uprawnionej tutaj terminologii heraldycznej. W książce znalazło się ponad 1200 reprodukcji i choć mnogość ilustracji może sprawiać wrażenie hipertrofii, dopiero takie nagromadzenie pozwala u t o n ą ć w ich świecie. Pierwszy tom Studiów nad herbem Polski, stanowiący kontynuację Dziejów, jest zbiorem artykułów naukowych, których tematem jest Orzeł Biały. Na tle innych publikacji naukowych zgromadzone tu prace autorów, reprezentujących różne dziedziny nauk humanistycznych, wyróżnia bogata i pieczołowicie zreprodukowana ikonografia.


Publikacja została uhonorowana Wyróżnieniem Nagrody im. Adama Heymowskiego. Nagroda im. Adama Heymowskiego przyznawana jest corocznie przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne za dokonania naukowe na polu historii, heraldyki i genealogii.